Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

Εθνικό...κριματολόγιο

Έγραφε στις αρχές του περασμένου αιώνα ο τότε Νομογεωπόνος Ζακύνθου
Π. Χριστόπουλος σε μία έκθεση που έπεσε στα χέρια μου με τίτλο:
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

«… Εκείνο όμως όπερ μεγάλως θα εξυπηρέτη τήν γεωργίαν της νήσου αλλά και τον καθόλου εθνικόν πλούτον εμμέσως είναι ο καταρτισμός γενικού αυτής κτηματολογίου. Ούτω θα εξοικονομούντο και οι τόσαι δαπάναι των εκάστοτε των εκάστοτε γεωργικών απογραφών.»

Είχε κάνει ο άνθρωπος και λογαριασμό:

«.. Επί 394,000 στρεμμάτων λογιζομένων των 2000,000 ως ορεινών τελείως, απομένουσι δια την κτηματογράφησιν στρέμματα 194,000 προς δέκα δραχμάς έκαστον θ’ απαιτηθώσι περίπου 20 εκατομμύρια δραχμων ή το τέταρτον τούτων εάν εφαρμοσθεή η φωτοστερεομετρία δια την τοπογράφησιν.»

Σήμερα 80 περίπου χρόνια μετά ο βουλευτής Γ. Γιαννέλλης σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή:

«Το Εθνικό Κτηματολόγιο, στο οποίο καταγράφηκαν υποχρεωτικά οι περιουσίες των Ελλήνων, έχει τόσα τραγικά λάθη που ουσιαστικά καθίσταται η χρήση και επίκλησή του προβληματική και ανέφικτη. Οι επιπτώσεις της προχειρότητας με την οποία συντάχθηκε, είναι προφανείς και ιδίως για τον αγροτικό κόσμο που αδυνατεί να εισπράξει τις επιδοτήσεις του ελαιολάδου και τις στρεμματικές αποζημιώσεις, καθώς επίσης για την τουριστική ανάπτυξη, αφού οι οικοπεδικές εκτάσεις δεν αποτυπώνονται σωστά.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: